www.sklep.tunap.pl +48887450160 sklep@tunap.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
TUNAP POLSKA SP Z O.O.
w zakresie sprzedaży dokonywanej z udziałem Konsumentów
§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: TUNAP POLSKA SP Z O.O. z siedzibą w Nowym Dworze (05-100) przy ul. Łęcznej 61 NIP:  5252433445, REGON:  141506144 adres email: sklep@tunap.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Według najlepszej wiedzy TUNAP POLSKA SP Z O.O. z siedzibą w Nowym Dworze towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.
5. Jeśli po wybraniu opcji przedpłaty przelew nie nastąpi w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Na całkowity koszt zakupu towaru składa się cena produktu oraz koszt przesyłki.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Do każdego Towaru jest dołączana, wystawiana przez Sklep faktura VAT lub paragon.

  • faktura wysyłana jest w paczce razem z towarem
  • paragon wysyłany jest osobno listem pocztowym

§5
Reklamacje

1. Wobec Klientów będących konsumentami Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać towar do Sklepu, na koszt Sklepu. Klient wysyłający reklamowany Towar do Sklepu jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Klient zobowiązany jest ponadto do dołączenia dowodu sprzedaży, w szczególności oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
4. W przypadku uznania reklamacji przez Sklep, uszkodzony Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep obniży cenę Towaru lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie Towary.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1.Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach Konsumenta” (Dz. U. 2014.827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być wysłane na piśmie Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru nie później niż 14 dni od daty zwrotu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Sklep prześle na adres wskazany przez Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpienia od umowy.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient może odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawie o ochronie praw konsumenta.